REGULAMIN SKLEPU

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://vipcosmetics.com.pl/
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

               a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym jak do sklepu dotrze
  od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

               b)  w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.

 5. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego realizację zamówionych towarów.
 7. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 8. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłać wiadomość e-mail przed jego upływem.
 9. Nasza Firma nie przyjmuje przesyłek za pobraniem (płatne przy odbiorze).
 10. W przypadku reklamacji zwrot pieniędzy za zakupione produkty przelewamy na konto bankowe.REGULAMIN KONKURSU VIP COSMETICS


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” Vip Cosmetics z siedzibą Łosice ul. Narutowicza 51/16                                                                                                                                                                                  2.Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski.
3. Czas trwania konkursu.
Informacja o zakończeniu konkursu znajduje się w treści konkursu.

DANE OSOBOWE
4. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU
5. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA
7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU
8. Konkurs przebiega w następujących etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie,
b) wyłaniania zwycięzców konkursu:
- system wyłania zwycięzcę, który wysłał najciekawszą odpowiedź.                                                                                Komisja, spośród  wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 3 najlepsze odpowiedzi na zadanie  konkursowe. Uczestnicy –autorzy odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu
9.Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja  będzie  się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne  odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika –autora Odpowiedzi, oraz adekwatność  Odpowiedzi  do tematu zadania  konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia  kolejność zgłoszeń.
10. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie odpowiedzi na adres e-mail: vip.cosmetics@o2.pl
11.Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez
uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności odpowiedzi nie mogą być
publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów.
Treść odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób
trzecich, jak również nie może zawierać  zwrotów powszechnie uznanych za  obelżywe.
Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z
Konkursu przez Organizatora.
12.Prawa autorskie. Dane osobowe

A. Uczestnik niniejszym oświadcza, że:
- jest jedynym autorem odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu;
- odpowiedź nie narusza praw osób trzecich;
-  przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi;
 - odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
B. Laureat wyłoniony w wyniku konkursu, z chwilą zawiadomienia
 o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, i każdemu z osobna, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie odpowiedzi, zwanej  dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji
na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji oraz
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we
wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej,
kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i
w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno
-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z
opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt
C. Laureaci nagrody wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora –uczestnika lub laureata
D.  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.


NAGRODY
13. Opis nagród widnieje w treści konkursu na Witrynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
14. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez informację na stronie www.vipcosmetics.com.pl w aktualnościach oraz poprzez wiadomość e-mail w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz  dokładnej daty urodzenia.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK
15. Przesyłki z nagrodami są wysyłane:
 Pocztą Polską wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mają charakter listów poleconych, chyba, że w treści konkursu widnieje inny sposób dostarczenia nagrody. Nagrody są wysyłane w ciągu miesiąca od daty rozwiązania konkursu. W przypadku zwrotu nagrody do redakcji przez Pocztę Polską, nagroda nie jest ponownie wysyłana. Zwycięzca ma czas na dostarczenie danych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni roboczych od daty rozwiązania konkursu w formie wiadomości e-mail na adres dyrekcja.vipcosmetics@o2.pl podając imię i nazwisko, nr telefonu i adres do wysyłki nagrody.
16. W przypadku nie dostarczenia danych do wysłania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora.
17. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości  pieniężnej.
18.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. Niniejszy regulamin jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w postanowieniach Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.